Zarządzenie Nr 1 /2020

Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku

z dnia 23 marca 2020 r.

 

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania placówki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

 

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią korona wirusa i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty

Na podstawie:

 

·       Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

·       Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

·       Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

·       Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

·       Statutu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku,

w celu zapewnienie właściwego skutecznego funkcjonowania placówki w tym okresie wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników MOS do przestrzegania następujących zasady organizacji i pracy ośrodka w odniesieniu do:

 

 

§1

Organizacji nauczania na odległość tzw. e-learningu 

1.     Zobowiązuję wszystkich nauczycieli-instruktorów do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy.

2.     Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem placówki:

a)     kontakt e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)     kontakt telefoniczny: tel. kom. 609765448

c)     kontakt za pomocą komunikatora: WhatsApp.

3.     Zobowiązuję wszystkich nauczycieli w terminie do 25 marca 2020r., aby jednoznacznie określili za pomocą, jakich narzędzi zdalnych, e-learningu będą realizować podstawę programową(program  nauczania) oraz, w jaki sposób będą kontaktować się z uczniami – informacje proszę przekazać drogą e-mailową na adres e-mailowy dyrektora.

4.     Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania.

5.     W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych do dnia 24 marca 2020r. (niezwłocznie) informuje o tym fakcie dyrektora szkoły(placówki). W takiej sytuacji dyrektor szkoły(placówki) (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie placówki lub zobowiąże nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej(programu nauczania) (np.: przygotowania materiałów w formie drukowanej- treści programowe szczegółowe omówione i test sprawdzający stopień przyswojenia treści nauczania).

6.     Od 25 marca 2020r. zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora MOS.

7.     Zalecam, aby zdalne nauczanie miało charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem skype, messengera, wideokonferencji ew. e-mail.

8.     W celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem   poczty elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.

9.     Nakazuje wszystkim nauczycielom do dnia 24 marca 2020r. do godziny 12.00, aby określi, na jakich warunkach będą realizować zdalne konsultacje merytoryczne – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny oraz komunikatory (WhatsApps, messenger).

10.  Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program(treści programowe)  do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

11.  Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.

12.  Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

 

§ 3

Obowiązki nauczycieli w zakresie e-learningu 

1.     Nauczyciel ma obowiązek:

1)     ustalenia czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia,

2)     wskazania sposobu kontaktu (np.   e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami,

3)     reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,

4)     wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z nauczycielem sekcji sportowej.

 

§4

Zasady współpracy dyrektora z pracownikami administracji

1.     Pracownicy administracyjni, pozostając w gotowości do pracy, pełnią swoje obowiązki służbowe zdalnie.

2.     Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwać pracownika administracji do stawienia się w zakładzie pracy.

3.     Podstawowymi formami kontaktu pracowników administracyjnych z dyrektorem placówki są: telefon: 609765448, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dopuszcza się po wcześniejszym ustaleniu także kontakt za pomocą komunikatorów społecznych (WhatsApps, messenger).

4.     Pracownik administracyjny jest dostępny w godzinach swojej pracy pod wskazanym przez siebie numerem telefonu i pod wskazanym adresem e-mailowym.

5.     Pracownik administracyjny na bieżąco zdalnie przekazuje dyrektorowi placówki informacje dotyczące funkcjonowania ośrodka, informując natychmiast o sytuacjach nagłych.

 

§5

Zasady współpracy placówki z sanepidem

1.     Dyrektor MOS na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.

2.     Dyrektor MOS wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.

3.     W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 MOS niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.

4.     W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów dyrektor placówki niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.

5.     Dyrektor placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji epidemiologiczno-sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

 

§6

Zasady współpracy dyrektora MOS z organem prowadzącym 

1.     Dyrektor MOS utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania.

2.     Dyrektor MOS informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

3.     W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych uczniów, dyrektor MOS w porozumieniu z organem prowadzącym, ustali alternatywne formy kształcenia.

4.     W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor MOS zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.

 

Kontakt do przedstawiciela organu prowadzącego:

…………………………………………………………………………..

imię i nazwisko, nr telefonu

§7

Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego 

1.     Dyrektor MOS utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

2.     Dyrektor MOS informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

 

Kontakt do przedstawiciela organu prowadzącego:

…………………………………………………………………………..

imię i nazwisko, nr telefonu

 

§8

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły 

1.     Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.     Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji placówki zostały opisane w załączniku nr 2.

 

§9

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania informacji o formie i terminach tych konsultacji 

1.     Szkoła(Placówka) w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.

2.     Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego lub poprzez np. komunikatory społecznościowe.

3.     O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora MOS.

 

§10

Procedury wprowadzania modyfikacji  zestawu programów nauczania 

1.     Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów wychowania i zestawu programów nauczania.

2.     Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

 

§11

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce.  

1.     Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.

2.     Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach  w trakcie nauczania zdalnego.

3.     Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy i informowania o postępach  znajdują się w załączniku nr 4.

 

§16

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

1.     Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

2.     Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników MOS.

3.     Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 5.

§17

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie placówki 

1.     Za bezpieczeństwo na terenie placówki w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor MOS.

2.     W celu poprawy bezpieczeństwa w okresie epidemii dyrektor powołuje zespół zarządzania kryzysowego.

3.     W skład zespołu wchodzą osoby stanowiące wsparcie dyrektora w zarządzaniu i organizowaniu funkcjonowania szkoły w okresie epidemii. Mogą to być: nauczyciel, inspektor bhp itp.

4.     Nauczyciele zdalnie przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

5.     W szkole i na stronie internetowej placówki opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

6.     Dyrektor szkoły(placówki) ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem (praca zdalna, praca w cyklu okresowym, zastosowanie systemu dyżurów).

7.     Pracownicy MOS przychodzą do pracy tylko i wyłącznie na wezwanie dyrektora lub zgodnie z określonym i przekazanym harmonogramem dyżurów;

8.     W placówce do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;

9.     Na terenie placówki bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;

10.  Pracownicy placówki oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

11.  Szczegółowe zalecenia GIS obowiązujące od 20 marca 2020r.:

a)     zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwierdzanie spraw przez Internet.

b)     promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

c)     upewnić się, że osoby przebywające na terenie szkoły/placówki mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

d)     umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

e)     wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce (grafika).

f)      zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.

g)     zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:

- powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,

- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

12.  Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia

800 190 590

13.  W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zakażenia koronawirusem, lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowanie w stanie epidemii możesz również skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łasku.

Adresy stron z których czerpiemy informację:

www.gis.gov.pl

www.mz.gov.pl

www.men.gov.pl

www.gov.pl

www.kuratorium.lodz.pl

http://www.mos-lask.pl/

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Łask, dn. 23.03.2020r

 

Podpis dyrektora placówki

Wykaz załączników:

·       Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.

·       Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji placówki w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.

·       Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów wychowania i zestawu programów nauczania placówki.

·       Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy i informowania o postępach.

·       Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

 

Załącznik nr 1

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami

1.     Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.

2.     Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:

·       poczty elektronicznej e-maili

·       telefonów komórkowych i stacjonarnych

·       komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger

3.     Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2 

Zasady prowadzenia dokumentacji placówki w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania

1.     Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1)     dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,

2)     inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.

2.     Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych sekcji, daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji (wzór raportu poniżej). Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej(programu nauczania)

 

Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………….

Nazwa sekcji sportowej: …………………………………………

Data sporządzenia raportu:…………………………………………

 

Sekcja MOS

Obecni

(liczba uczniów)

Nieobecni

(liczba uczniów)

Data i godzina zajęć

Zakres treści programowych

Wykorzystane narzędzia informatyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Pytanie ankietowe

Odpowiedź nauczyciela

Uwagi spostrzeżenia nauczyciela

1.

Czy treści programowe przewidziane do realizacji w tym tygodniu zostały zrealizowane?

 

 

2.

Jakie trudności wystąpiły przy ich realizacji (organizacyjne, techniczne, inne)

 

 

3.

Czy stopień przyswojenia wiedzy przez uczniów jest satysfakcjonujący?

 

 

 

Podpis nauczyciela: …………………………………..

  

Załącznik nr 3 

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów wychowania  i zestawu programów nauczania w placówce.

1.     Nauczyciele  poszczególnych  zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.

2.     Nauczyciele przekazują dyrektorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie, a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.

3.     Nauczyciele przygotowując informacje na temat treści nauczania pracują w systemie pracy na odległość.

     

Załącznik nr 4

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy i informowania o postępach.  

1.     Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).

2.     Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.

3.     Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

4.     Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.

5.     Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce  podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

6.     Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

7.     Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość(np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

           

Załącznik nr 5 

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

1.     Każdy pracownik placówki korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory,  laptopy  .

2.     Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.

3.     Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.

4.     Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.

5.     Po zakończeniu pracy, pracownik placówki zobowiązany jest:

b)   wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane - wyłączyć sprzęt komputerowy,

c)   zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.

6.     Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).

7.     Pracownicy placówki, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.

8.     W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.

9.     Placówka nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.

 

Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej

10.  Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.

11.  Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)

12.  Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.

13.  Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.

14.  Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.

15.  Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.

16.  Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.

17.  Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:

a)   wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,

b)      zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.

18.     Hasła powinny składać się z 8 znaków.

19.     Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.

20.     Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.

21.     Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.

22.     W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.

23.     Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.

24.     Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.

25.     Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.

26.     Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.

27.     Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.

28.     Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu

29.  W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.

30.  Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).

31.  Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.

32.  W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.

33.  Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.

Zasady korzystania z poczty elektronicznej

35.  W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy placówki powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.

36.  W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.

37.  W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.

38.  Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.

39.  Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.

40.  WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.

41.  WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.

42.  Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!

43.  Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.

44.  Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.

45.  Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.

46.  Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.

47.  Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

 

Licznik

1348332
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie
892
1321
3423
8485
34649
1348332

Your IP: 44.210.21.70
2022-08-11 14:07

Pogoda

Clear

-2°C

Łask

Clear

Humidity: 81%

Wind: 33.80 km/h

  • 03 Jan 2019

    Snow -1°C -4°C

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 1°C -3°C

Migawki

joomla blog

Linki

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

JSN Metro template designed by JoomlaShine.com